Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj má schválený rozpočet na rok 2014

29. 11. 2013

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 26.11.20013 mj. projednalo a schválilo předložený návrh rozpočtu kraje na rok 2014.

Schválený rozpočet počítá s vlastními příjmy ve výši 2 265,8 mil. Kč a výdaji v úhrnném objemu 2 168,9 mil. Kč. Kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 96,9 mil. Kč představují splátky jistin 2 úvěrů čerpaných krajem na revitalizaci krajských silnic a mostů. K tomuto objemu je nutné dále připočítat splátky na Stravovací zařízení v Nemocnici Liberec a dodavatelský úvěr, z něhož byla hrazena výměna oken ve vybraných školách zřizovaných krajem. Celková výše úhrady dluhové služby krajem v roce 2014 tak bude činit 140,9 mil. Kč.

„Další prioritu v rozpočtovaných výdajích kraje představuje finanční zajištění realizace projektů, které získaly dotace z evropských fondů.  V číselném vyjádření se jedná o objem 142,9 mil. Kč, ze kterého budou financovány projekty z vybraných operačních programů v resortech školství, zdravotnictví a dopravy a projekty Integrovaného programu rozvoje měst v resortu sociální péče včetně výstavby Lůžkového hospice pro Liberecký kraj,“ uvedl náměstek hejtmana LK pro ekonomiku Marek Pieter.  

Schválený rozpočet kraje na rok 2014 dále řeší oblast investic, na jejichž realizaci je vyčleněna částka 191,7 mil. Kč. Největší objem investičních výdajů kraje v roce 2014 představují náklady spojené s odstraňováním škod na silnicích po povodních v resortu dopravy. Mezi vybranými investicemi je i rekonstrukce střechy Vlastivědného muzea a galerie a rekonstrukce vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou v České Lípě.

Významnou položkou provozních výdajů ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2014 představují výdaje spojené s  financováním dopravní obslužnosti. Celková částka vyčleněná v rozpočtu na autobusovou a drážní dopravu činí 514,6 mil. Kč. Dalších 226 mil. Kč je rozpočtem předurčeno k využití na provádění zimní a letní údržbu silnic.

„Prostřednictvím svého rozpočtu se kraj rovněž podílí na finančním zabezpečení provozu jím zřizovaných příspěvkových organizací v resortech školství, sociální péče, dopravy, kultury, životního prostředí a zdravotnictví,“ doplnil náměstek s tím, že celkový objem finančního příspěvku těmto organizacím k zajištění jejich činností v roce 2014 představuje částku 643,7 mil. Kč. 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588

ekonomika