Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj ocení kantory a učitele, návrhy lze podávat do 27. února 2015

12. 02. 2015

Krajský resort školství připravuje u příležitosti Dne učitelů každoroční oceňování pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

Do 27. února 2015 je možné nominovat učitele na ocenění ve dvou kategoriích – Výrazný přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji a Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost.

„Tradičně se nám schází velký počet nominací, což je potěšující a ukazuje na fakt, že máme v kraji dostatek kvalitních a oblíbených učitelů. Jsem přesvědčena, že letos tomu nebude jinak. Vznikají pak příjemné starosti vybrat pouze těch několik k ocenění, “ podotýká s úsměvem krajská školská radní Alena Losová.

Nominovat na ocenění mohou ředitelé škol a školských zařízení, pedagogické kolektivy, odborné a profesní sdružení a školské asociace, odborové organizace, zřizovatelé škol a školských zařízení, školské rady, Česká školní inspekce a představitelé samosprávných orgánů Libereckého kraje ve dvou kategoriích:

1) „Výrazný přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji“ - zahrnuje mimořádnou pedagogickou práci, činnosti a aktivity zviditelňující školu nebo školského zařízení na krajské, republikové a mezinárodní úrovni, jakožto i aktivity směřující k naplňování cílů stanovených v dlouhodobém záměru vzdělávání Libereckého kraje.

2) „Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost“ - určeno pedagogickým pracovníkům, kteří se věnovali školství, vzdělávání a práci s dětmi a mládeží celý život a jsou zpravidla oceňováni v souvislosti s ukončením profesního působení ve školství.

Navrhovat pedagogy na ocenění je možné do 27. února 2015. Samotný slavnostní ceremoniál se uskuteční 8. dubna 2015 v prostorech Krajského úřadu Libereckého kraje.

Viz formulář pro návrhy:

http://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/3350/Nominujte-do-27-2-pedagogy-k-oceneni-u-prilezitosti-Dne-ucitelu.aspx

 

VÝZVA

k podávání návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Libereckého kraje u příležitosti Dne učitelů 2015

paní Alena Losová, dipl. um., členka rady Libereckého kraje rady kraje pro resort školství, mládeže a zaměstnanosti, vyzývá všechny oprávněné k podávání návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů 2015.

K ocenění mohou být navrženi pedagogičtí pracovníci ze škol a školských zařízení, které mají sídlo na území Libereckého kraje.

Ocenění budou udělena ve dvou kategoriích:

I. kategorie – Významný přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji

Ocenění bude uděleno za:

  • výjimečnou a nadstandardní pedagogickou a výchovnou práci;
  • mimořádnou pedagogickou, odbornou, metodickou nebo publikační činnost;
  • významný počin vztahující se k výchovné a vzdělávací činnosti;
  • vzdělávací činnosti a aktivity zviditelňující školu nebo školského zařízení na krajské, republikové a mezinárodní úrovni;
  • činnosti a aktivity naplňující cíle stanovené v dlouhodobém záměru vzdělávání Libereckého kraje.

Uvedené činnosti by se měly vztahovat k uplynulému období, tj. k roku 2014, nebo školnímu roku 2013/2014.

II. kategorie – Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost

Ocenění bude uděleno za dlouhodobou a mimořádnou pedagogickou, výchovnou, tělovýchovnou a odbornou činnost ve školách a školských zařízeních nacházejících se na území dnešního Libereckého kraje, nebo vztahující se z větší části k tomuto kraji.

Navrhovateli v obou kategoriích mohou být:

  • ředitelé škol a školských zařízení, pedagogické kolektivy,
  • odborné a profesní sdružení a školské asociace, odborové organizace
  • zřizovatelé škol a školských zařízení, školské rady,
  • představitelé samosprávných orgánů Libereckého kraje, Výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje,
  • Česká školní inspekce.

Písemný návrh musí obsahovat: jméno a příjmení navrhovaného, délku jeho pedagogické praxe, pracoviště a kontaktní adresu navrhovaného, kategorii ocenění, konkrétní zdůvodnění návrhu, údaje o navrhovateli.

Ocenění nelze udělit "in memoriam". Navrhovaný může být navržen pouze do jedné kategorie.

Návrhy lze zasílat elektronicky i písemně (a souběžně i elektronicky) na adresu Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, do 27. února 2015 k rukám Mgr. Luďka Tesarčíka, e-mailem: ludek.tesarcik@kraj-lbc.cz, případné dotazy k podávání návrhů nebo akci je možno získat na tel: 485 226 228.

*

Využijte, prosím, doporučené struktury návrhu, která je součástí této výzvy. Děkujeme.

Návrh na ocenění pedagogického pracovníka u příležitosti Dne učitelů 2015

Navrhovatel:

Adresa:

Telefon:

e-mail:

Kategorie ocenění: I. kategorie – Významný přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji / II. kategorie – Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost

Navrhovaný:  

Ročník narození:

Bydliště:

Pracoviště:

Kontakt na navrhovaného (telefon nebo e-mail):

Délka pedagogické praxe:

Zdůvodnění návrhu:

1. Pedagogická dráha (rámcově časový a místní průběh působení ve školství, zastávané pozice, odbornost získaná studiem, případně její další rozšíření či prohloubení …, současná pozice… )

2. Odborné působení: (např. odbornost - vyučoval převážně předměty, specifické pracovní zaměření, uplatňování inovativních metod a postupů…., metodické působení …, vědecká – přednášková – publikační činnost, manažerské působení …., zásluhy o technický – technologický – odborný - modernizační atd. rozvoj školy…)

3. Mimopracovní aktivity související se školstvím (např. zapojení do projektů …., činnost v orgánech samosprávy …., krajských - republikových - odborných orgánech, poradních sborech atd.)

4. Mimořádnosti, zvláštnosti a okolnosti zasluhující si zvláštní pozornost, které se vztahují k pedagogickému, či společenskému působení navrhovaného. 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588

skola